باشگاه توسعه کسب و کار

بودجه زیر ساخت برای اجرای پروژه چه مقدار می باشد؟


بودجه زیر ساخت برای اجرای پروژه چه مقدار می باشد؟

با توجه به نوع فعالت باشگاه توسعه کسب و کار تمامی درخواست های کاربران با توجه به نیاز آن ها قابل انجام است که قیمت آن بر اساس خواسته های مشتری متفاوت است.

نظرات کاربران