باشگاه توسعه کسب و کار

هزینه لازم برای تبلیغات چقدر است (حداقل بودجه تبلیغاتی)؟


هزینه لازم برای تبلیغات چقدر است (حداقل بودجه تبلیغاتی)؟

با توجه به تنوع و متد های مختلف در مباحث و کمپین های تبلیغاتی محدودیت خاصی در حداقل و حداکثر قیمت وجود ندارد.

نظرات کاربران